Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Rejestry, ewidencje i archiwa

WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI PROWADZONYCH W ZESPOLE SZKÓŁ MEDYCZNYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

Rejestry, ewidencje:

 

 • rejestr zarządzeń dyrektora szkoły
 • rejestr wydanych zaświadczeń
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • rejestr wydanych indeksów
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia liceum medycznego
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia liceum profilowanego
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły policealnej
 • rejestr wydanych świadectw dojrzałości
 • rejestr wydanych duplikatów świadectw i dyplomów
 • rejestr wniosków nauczycieli o podjęcie postępowań o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego,
 • rejestr wydawanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciel kontraktowego,
 • rejestr wydawanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 • rejestr pieczęci
 • rejestr delegacji służbowych
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania – szkolny rejestr rozrachunku świadectw
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • ewidencja rozliczenia godzin nadliczbowych nauczycieli
 • ewidencja wydanych legitymacji służbowych
 • ewidencja wydanych legitymacji ubezpieczeniowych

Archiwum:

Zasób archiwalny archiwum Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku stanowi dokumentacja powstała i powstająca w związku z działalnością szkoły:

 • dzienniki lekcyjne
 • księgi arkuszy ocen
 • księgi protokołów egzaminów dojrzałości
 • akta osobowe uczniów i słuchaczy
 • księgi uczniów
 • rejestry wydanych świadectw
 • kroniki szkolne
 • księgi protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej
 • księgi protokołów z posiedzeń Nauczycielskich Zespołów Przedmiotowych
 • zarządzenia Dyrektora Szkoły
 • projekty organizacyjne
 • akta osobowe pracowników
 • listy płac
 • kartoteki wynagrodzeń
 • kartoteki zasiłkowe
 • plany budżetowe
 • bilanse
 • dowody bankowe
 • dowody kasowe
 • dokumentacja finansowa i księgowa
 • dokumentacja techniczna
 • dokumentacja dot. rekrutacji, organizacji i innych spraw organizacyjnych.


W archiwum Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku znajduje się dokumentacja szkolna absolwentów oraz dokumentacja kadrowa pracowników zlikwidowanego Medycznego Studium Zawodowego w Nysie.

Dokunentacja szkoły jest przechowywana i archiwizowana stosownie do ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach z dnia 14-07-1983 r. (Dz. U. poz. 173 z późn. zmianami)

Dane osobowe są pod ochroną, a sposoby i zasady ich udostępniania są realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883)

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Autor informacji/strony: Jolanta Peska
Data publikacji w Biuletynie: poniedziałek, 29 września 2014r. godz.: 08:52

Statystyki wyświetleń: 1 829 razy.

Ta strona nie była jeszcze modyfikowana oraz zmieniana.

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-11-rejestryewidencjeiarchiwa.html
Data wygenerowania wydruku: środa, 17 kwietnia 2024r. godz.: 03:42Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-11-rejestryewidencjeiarchiwa.html