Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Kontrole

Informacje o kontrolach

Termin kontroli

 

Instytucja kontrolująca

Cel kontroli

Grudzień 2004 / luty 2005 r.

 Biuro Sejmiku Województwa  Opolskiego – Komisja Rewizyjna

 Kontrola wydatków:
  - dział 801 - Oświata i wychowanie
  - dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Maj / czerwiec 2006 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Edukacji

 

 1. Kontrola realizacji zadania inwestycyjnego pn.  

 „Remont Zespołu Szkół w Prudniku”

 2. Wykorzystanie środków przyznanych na    

 dofinansowanie doskonalenia zawodowego 

 nauczycieli.

 3. Kontrola realizacji zapisów arkusza 

 organizacyjnego szkoły.

Grudzień 2006 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Biuro Kontroli.

 1.Funkcjonowanie procedur kontroli finansowej w 

 jednostce, dotyczących procesów związanych z 

 gromadzeniem i rozdysponowaniem środków  

 publicznych oraz gospodarowanie mieniem.

 2. Procedury udzielania zamówień  

 publicznych.

Kwiecień / maj 2007 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Edukacji

 Kontrola realizacji zadania pn. Roboty budowlano instalacyjne wewnątrz budynku oraz prace konserwatorskie elementów zabytkowych po robotach budowlano – instalacyjnych w Zespole Szkól im. Janusza Korczaka w Prudniku.

Lipiec / sierpień 2007

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

 Realizacja Projektu Nr Z/2.16/II/2.2/27/05 „Program  Stypendialny Dla Uczniów Zespołu Szkół im. J. Korczaka w Prudniku” w Ramach Priorytetu II ZPORR.

Styczeń 2008 r.

 Kuratorium Oświaty

 1. Kontrola bazy dydaktycznej w związku z otwarciem nowego kierunku kształcenia.

 2. Badanie w zakresie organizacji doradztwa edukacyjno zawodowego.

Kwiecień / maj 2008 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Biuro Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.

 1. Gospodarka kasowa,

 2. Struktura i celowość wydatków jednostki

 

Wrzesień 2008 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Organizacyjno–Prawny i Kadr

Prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Październik 2008 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

 Kontrola problemowa

 

 Rok 2009

10.02.2009 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
Urząd Marszałokowski Województwa Opolskiego
Przegląd warunków do zorganizowania etapu praktycznego egzamunu w zawodzie opiekun medyczny
10.02.2009 Opolski Kurator Oświaty Kontrola bazy dydaktycznej w związku z otwarciem nowego kierunku kształcenia - technik masażysta
 30.03.2009 - 24.04.2009 Biuro Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kontrola problemowo - finansowa za 2008 rok

6.04. – 20.04.2009

Kuratorium Oświaty

St. Wizytator Józef Paprotny

Wizytacja szkoły

22.04.2009

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wizytacja obiektu. Program opieki nad zabytkiem

30.04.2009

Państwowy Powiatowy Inspektorat sanitarny w Prudniku

Ocena stanu sanitarno - higienicznego

9,10.06.2009

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kontrola realizacji zapisów arkusza organizacyjnego Zespołu Szk. w roku szk. 2008/2009

17.06.2009

Dyrektor Wydziału Szkolnictwa Zawodowego Kuratorium Oświaty  w Opolu

Obserwacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

23.06.2009

Dyrektor Wydziału Szkolnictwa Zawodowego Kuratorium Oświaty w Opolu

Obserwacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

4.12.2009

Inspektor Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Prawidłowość obliczania i potrącania składek na ubezpieczenie społeczne oraz wypłacanie świadczeń

Rok 2010    
15,16.04.2010 Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Prudniku  Kontrola przestrzagania przepisów p. poż.. Ocena zgodności z wymaganiami ochrony p.poż. rozwiązańtechnicznych zastosowanych w obiekcie. Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez przez jednostki ochrony p. poż.
16.04.2010 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Biuro kontroli
Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych z roku 2009
23.04.2010 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Prudniku Ocena stanu sanitarnego szkoły
12.05.2010 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Biuro kontroli
Struktura i celowość wydatków
27.08.2010 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Prudniku Sprawdzenie stanu przygotowania szkoły do nowego roku szkonego 2010/2011

Rok 2011

23.05.2011 – 17.06.2011

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Biuro Kontroli

 

Kontrola w zakresie prawidłowości przestrzegania przepisów o ochronie informacji  niejawnych.   

17.11.2011

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Prudniku

Ocena stanu sanitarnego szkoły.

 Ocena stanu sanitarnego internatu.

08.12.2011

Narodowy Instytut Dziedzictwa O/Opole

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

  

Monitoring Wojewódzkiego Programu Opieki  nad  Zabytkami  2007 - 2010   

16.12.2011

Kuratorium Oświaty w Opolu

Kontrola planowa w zakresie zgodności organizowania zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo – lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych  oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych.

Rok 2012

17.11.2012

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 

Kontrola w zakresie prawidłowości przestrzegania przepisów o ochronie informacji  niejawnych.   

26 – 27.11.2012

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Prudniku

Ocena stanu sanitarnego szkoły i internatu.

17 – 18.12.2012

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy  

Prawidłowość wyliczania i rozliczania godzin zajęć realizowanych przez nauczycieli, w tym wynikających z zapisów art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela w roku szkolnym 2010/2011.

Efektywność pozyskiwania dochodów w roku 2011.

Sposób zorganizowania kontroli zarządczej w jednostce.   

 Rok 2013

19.09.2013

Urząd Dozoru Technicznego Opole

Kontrola stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych ( Agregaty proszkowe) .

26.09.2013 – 23.10.2013

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  Biuro Kontroli

Kontrola wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników jednostki.  Inwentaryzacja składników majątkowych.

15.11.2013

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Prudniku

Kontrola bloku żywienia. Ocena stanu sanitarnego szkoły i internatu.

 Rok 2014

19.05.2014

Kuratorium Oświaty w Opolu

Obserwacja egzaminu maturalnego

30.06.2014 do 01.07.2014

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy  

Kontrola przygotowania Zespołu Szkół w zakresie wyposażenia do prowadzenia kształcenia w zawodzie Technika Masażysty.

16.09.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Prudniku

Ocena stanu sanitarnego szkoły i internatu.

18.12.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Prudniku

Ocena stanu sanitarnego bloku żywienia w ramach urzędowej kontroli żywności.  

Rok 2015

08.01.2015

 

Kuratorium Oświaty w Opolu

 

Przeprowadzenie monitorowania                          „Funkcjonowanie szkół prowadzących kształcenie zawodowe”

15.01.2015

 

Kuratorium Oświaty w Opolu

 

Obserwacja przebiegu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.61

26.03.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Prudniku

Wizytacja w zakresie realizacji programów profilaktycznych pt.”ARS, czyli jak dbać o miłość” i „ Podstępne WZW”  

04.05.2015 do 27.05.2015

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Biuro Kontroli

 

Realizacja planu wydatków w zakresie ewidencji, struktury oraz przestrzegania procedur. Rozrachunki z tytułu zobowiązań.

25.05.2015

Biskup Opolski

Obserwacja lekcji religii

22.06.2015

Kuratorium Oświaty w Opolu

 

Obserwacja przebiegu części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu  przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla kwalifikacji A.62

25.09.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Prudniku

Kontrola dokumentacji do celów sanitarno – epidemiologicznych – praktyki  zawodowe.

19.10.2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Prudniku

Ocena stanu sanitarnego bloku żywienia w ramach urzędowej kontroli żywności.

 Ocena stanu sanitarnego szkoły i internatu.

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana a na wniosek osoby zainteresowanej w myśl art. 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do in formacji publicznej Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późn.zm.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Autor informacji/strony: Jolanta Peska
Data publikacji w Biuletynie: sobota, 5 marca 2016r. godz.: 14:09

Statystyki wyświetleń: 1 935 razy.

Ta strona nie była jeszcze modyfikowana oraz zmieniana.

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-13-kontrole.html
Data wygenerowania wydruku: środa, 17 kwietnia 2024r. godz.: 05:21Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-13-kontrole.html