Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
  • ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
  •  wywieszenia informacji w siedzibie Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku, w miejscu ogólnie dostępnym,
  •  na wniosek osoby żądającej (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).


Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę instytucji. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji.

Informacja publiczna nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
We wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy podać:

  •  imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres składającego wniosek,
  •  zakres żądanej informacji,
  •  sposób i forma udostępnienia informacji (np.: dostęp do przeglądania informacji w siedzibie Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku, kserokopia, pliki komputerowe),
  •  rodzaj nośnika (np.: papier, dyskietka 3,5; CD-ROM),
  •  forma przekazania informacji (np.: przesłanie pocztą, przesłanie pocztą elektroniczną, odbiór osobiście).


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniona w tym terminie Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka powiadamia o powodach opóźnienia i wskazuje termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Zespół Szkół nie umożliwiają udostępnienia jej w taki sposób i w takiej formie. Wówczas powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zakańcza się.

Ikona typu plikuPobierz plik: WniosekOUdostepnienieInformacjiPublicznej.doc
Rozmiar pliku: 30kB. Liczba pobrań: 528
Data wgrania na serwer: 29.09.2014r. godz.: 08:56
Osoba, która dodała plik: Jolanta Peska

 

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Autor informacji/strony: Jolanta Peska
Data publikacji w Biuletynie: poniedziałek, 29 września 2014r. godz.: 08:56

Statystyki wyświetleń: 1 811 razy.

Ta strona nie była jeszcze modyfikowana oraz zmieniana.

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-12-udostepnianieinformacjipublicznej.html
Data wygenerowania wydruku: środa, 17 kwietnia 2024r. godz.: 04:20Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-12-udostepnianieinformacjipublicznej.html