Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Statystyki

Licznik odwiedzin: 192 869

Dziś odwiedzin: 34. Teraz na naszej stronie: 8 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: środa, 10 maja 2017r.

Czy wiesz, że?

Możesz zmienić wielkość bazowej czcionki Biuletynu, rozmiar strony oraz określić jak program ma zachować się na otwieranie przez Ciebie zewnętrznych linków. W tym celu zmień opcje: kliknij ikonę śrubki po prawej stronie ekranu.

Organy podmiotu oraz kompetencje

Organy szkoły

  • Dyrektor Szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Samorząd Szkoły
  • Samorząd Szkoły Policealnej dla Dorosłych

Osoby sprawujące funkcje w poszczególnych organach szkoły:
 
Dyrektor Szkoły:mgr Adrianna Benroth
Przewodniczący Rady Pedagogicznej: mgr Adrianna Benroth
Przewodniczący Rady Rodziców: Joanna Szczygieł
Opiekun Samorządu Szkoły : Sonia Kopa
Przewodniczący Samorządu Szkoły: Agata Skurecka 
Opiekun Samorządu Szkoły Policealnej dla Dorosłych: Sabina Wencel
Przewodniczący Samorządu Szkoły Policealnej dla Dorosłych: Agnieszka Wróblewska

Kompetencje organów szkoły:

Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą, sprawuje nadzór pedagogiczny, organizuje finansową, administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej pracowników i określa szczegółową organizację pracy szkoły.

Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Rada pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniodawcze. W skład rady
pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły.

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców i działa w oparciu o własny regulamin zgodny ze statutem szkoły. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców.

Samorząd Szkoły tworzą uczniowie Publicznego Technikum i słuchacze Medycznego Studium Zawodowego oraz słuchacze Policealnej Szkoły dla Dorosłych. W działaniach kieruje się własnym regulaminem zgodnie ze statutem szkoły. Samorząd występuje do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych, pełni rolę rzecznika spraw młodzieży, wspóltworzy program wychowawczy szkoły i wewnątrzszkolny system oceniania.

Samorząd Szkoły Policealnej dla Dorosłych jest reprezentacją słuchaczy tej szkoły. Działa w oparciu o własny regulamin. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, gromadzi własne fundusze z dobrowolnych składek. Funduszami zarządza Rada Samorządu tej szkoły.

W Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka utworzone są stanowiska kierownicze:

Kierownik Szkolenia Praktycznego: Izabela Czabaj 

Kierownik internatu: Teresa Gacek

Główny księgowy szkoły: Agnieszka Włodarczyk

Kierownik szkolenia praktycznego odpowiada za organizację i nadzoruje przebieg szkolenia praktycznego. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierownika szkolenia praktycznego ustala dyrektor szkoły.

Kierownik internatu kieruje i nadzoruje całokształtem życia w internacie, odpowiada za realizację zadań wychowawczych wynikających z wewnątrzszkolnego systemu wychowawczego.

Główny księgowy szkoły ponosi merytoryczną odpowiedzialność za prowadzenie księgowości szkoły. Jest odpowiedzialny za realizację budżetu jednostki.


Uwaga.
W związku z wygaśnięciem Medycznego Studium Zawodowego w Nysie dokumentacja pracowników szkoły i uczniów została umieszczona w archiwum Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku
 

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku.
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Adrianna Benroth

Opublikował(a): Jolanta Peska
Data wytworzenia informacji publicznej: środa 18 marca 2020r.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Autor informacji/strony: Jolanta Peska
Data publikacji w Biuletynie: poniedziałek, 11 kwietnia 2022r. godz.: 09:11

Statystyki wyświetleń: 578 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 6 873.

Liczba zmian (edycji): 6. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-152-organypodmiotuorazkompetencje.html
Data wygenerowania wydruku: niedziela, 24 września 2023r. godz.: 08:37Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-152-organypodmiotuorazkompetencje.html