Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Organy podmiotu oraz kompetencje

Organy szkoły

  • Dyrektor Szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Samorząd Uczniowski
  • Samorząd Szkoły Policealnej dla Dorosłych

Osoby sprawujące funkcje w poszczególnych organach szkoły:
 
Dyrektor Szkoły:mgr Adrianna Benroth
Przewodniczący Rady Pedagogicznej: mgr Adrianna Benroth
Przewodniczący Rady Rodziców: Bożena Herbowska 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Sonia Kopa
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Miriam Sarnes 
Opiekun Samorządu Szkoły Policealnej dla Dorosłych: Sabina Wencel
Przewodniczący Samorządu Szkoły Policealnej dla Dorosłych:

Kompetencje organów szkoły:

Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno wychowawczą, sprawuje nadzór pedagogiczny, organizuje finansową, administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej pracowników i określa szczegółową organizację pracy szkoły.

Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Rada pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniodawcze. W skład rady
pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły.

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców i działa w oparciu o własny regulamin zgodny ze statutem szkoły. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców.

Samorząd Szkoły tworzą uczniowie Publicznego Technikum i słuchacze Medycznego Studium Zawodowego oraz słuchacze Policealnej Szkoły dla Dorosłych. W działaniach kieruje się własnym regulaminem zgodnie ze statutem szkoły. Samorząd występuje do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych, pełni rolę rzecznika spraw młodzieży, wspóltworzy program wychowawczy szkoły i wewnątrzszkolny system oceniania.

Samorząd Szkoły Policealnej dla Dorosłych jest reprezentacją słuchaczy tej szkoły. Działa w oparciu o własny regulamin. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, gromadzi własne fundusze z dobrowolnych składek. Funduszami zarządza Rada Samorządu tej szkoły.

W Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka utworzone są stanowiska kierownicze:

Kierownik Szkolenia Praktycznego: Izabela Czabaj 

Kierownik internatu: Teresa Gacek

Główny księgowy szkoły: Agnieszka Włodarczyk

Kierownik szkolenia praktycznego odpowiada za organizację i nadzoruje przebieg szkolenia praktycznego. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierownika szkolenia praktycznego ustala dyrektor szkoły.

Kierownik internatu kieruje i nadzoruje całokształtem życia w internacie, odpowiada za realizację zadań wychowawczych wynikających z wewnątrzszkolnego systemu wychowawczego.

Główny księgowy szkoły ponosi merytoryczną odpowiedzialność za prowadzenie księgowości szkoły. Jest odpowiedzialny za realizację budżetu jednostki.


Uwaga.
W związku z wygaśnięciem Medycznego Studium Zawodowego w Nysie dokumentacja pracowników szkoły i uczniów została umieszczona w archiwum Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku
 

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku.
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Adrianna Benroth

Opublikował(a): Jolanta Peska
Data wytworzenia informacji publicznej: środa 18 marca 2020r.

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku

Autor informacji/strony: Jolanta Peska
Data publikacji w Biuletynie: piątek, 22 marca 2024r. godz.: 17:14

Statystyki wyświetleń: 65 razy | Wyświetleń wszystkich wersji tej strony: 7 471.

Liczba zmian (edycji): 7. Zobacz: historię zmian tej strony

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-164-organypodmiotuorazkompetencje.html
Data wygenerowania wydruku: środa, 17 kwietnia 2024r. godz.: 04:02Trwa pobieranie treści strony BIP


http://medykprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-164-organypodmiotuorazkompetencje.html